JAK ODLICZYĆ FOTOWOLTAIKĘ OD PODATKU ROLNEGO ?

Niższe rachunki za prąd niemal o 90% to kusząca perspektywa dla każdego gospodarstwa rolnego. Ta przesłanka ekonomiczna sprawia, że coraz więcej mieszkańców wsi decyduje się na innowacyjny system odnawialnych źródeł energii.

Ustawodawca nie poprzestaje na proponowaniu kolejnych udogodnień mających zachęcić jeszcze niezdecydowanych do inwestycji w ekologiczną przyszłość. Dlatego też, oprócz dofinansowań, prosument może liczyć również na ulgę w podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna na obiekty środowiskowe

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, płatnikom podatku rolnego, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska (jak też produkujące naturalne źródła energii) przysługuje ulga inwestycyjna. Na jej podstawie będzie można odliczyć od podatku rolnego 25% kwoty zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.  Poniżej publikujemy przytoczony artykuł w całym jego zapisie:

Art. 13. Ustawy o podatku rolnym

Ulga inwestycyjna

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ust. 1.

Każdy prosument musi zatem pamiętać, że w momencie, jeśli sprzeda urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej, traci tym samym prawo do ulgi, jeśli dotychczas nie została ona jeszcze wykorzystana.